Artist: Makoto Azuma
Photo: Shunsuke Shiinoki
Client: Mitsubishi-Jisho ARTIUM