Editor: Kazuki Hoshino
Produce: SPBS


Author: Mieko Kawakami
Client: Chuokoron Shinsha


Author: Mieko Kawakami
Client: Chuokoron Shinsha


Author: Mieko Kawakami
Client: Chuokoron Shinsha


Author: Yo Hitoto
Illustration: Petra Borner
Publisher: Kawade Shobo Shinsha Publishers